aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dobra wiadomość dla rodziców: w nowym roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników, czyli tzw. wyprawki szkolnej ma być zwiększone aż o 52 mln złotych!
Co roku wydajemy na początku roku szkolnego coraz więcej. Według CBOS  jedna czwarta rodziców na szkolne wydatki przeznacza od 500 do 800 zł, a połowa badanych rodziców wydaje ponad 800 zł. Gdy dzieci jest kilkoro, szkolna wyprawka może nadwyrężyć domowy budżet.

 
- Wydatki związane z początkiem roku szkolnego planuję już na początku roku kalendarzowego - mówi mama Antka - ucznia piątej klasy podstawówki i Oli - uczennicy pierwszej klasy gimnazjum- Niestety, nie znamy tak wcześnie wszystkich kosztów, nie wiadomo co dokładnie będzie potrzebne, listę podręczników dostajemy dopiero w czerwcu, ale po kilku latach jestem w stanie oszacować te koszty. Niestety z roku na rok są coraz wyższe. To nie tylko podręczniki, trzeba raz na jakiś czas kupić nowy piórnik, praktycznie co roku nowy strój na W-F, do tego dochodzi obowiązkowe ubezpieczenie.
 
Wiele rodzin korzysta ze specjalnych ofert kredytów i pożyczek bankowych.
Te jednak trzeba będzie spłacić, jeśli jest więc taka możliwość warto postarać się o dofinansowanie z rządowego programu "Wyprawka szkolna".
Według Ministerstwa Edukacji szansę na  dofinansowanie zakupu podręczników  ma ok. 28 % dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, a więc ponad 575 tys. uczniów.
W tym roku programem mają być objęci uczniowie zaczynający naukę w:
klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
klasie 2 liceum plastycznego,
klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić aby starać się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. W przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej, nie może on przekroczyć  539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł.
W szczególnych przypadkach jednak dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania uczniom, których rodziny nie spełniają kryteriów finansowych.
 
Ile możemy otrzymać?
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty 225 zł
1)    dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;
2)    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
3)    dla uczniów:
 niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej oraz klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
 - niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku  szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty 770 zł dla uczniów:
1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł
 
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty  325 zł:
1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
2)    dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,
3)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty
 
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty 350 zł:
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty 607 zł:
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł
 
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty 390 zł:
1)    dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
2)    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej
 
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do kwoty 445 zł:
1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;
2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;
3)    dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego
 
Wnioski o dofinansowanie z programu "Wyprawka szkolna" należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w nowym roku szkolnym, w terminie wyznaczanym przez odpowiednio wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta lub ministra ds kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (np. szkoły muzyczne), albo ministra ds rolnictwa (szkoły ponadgimnazjalne rolnicze).
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach. W przypadku, gdy nie możemy go dostarczyć może to być oświadczenie o zarobkach, a jeśli otrzymujemy okresowy lub stały zasiłek powinniśmy dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku.
Rodzice uczniów niepełnosprawnych, słabowidzących, niesłyszących, upośledzonych, którym przysługuje prawo do dofinansowania, powinni pamiętać, że do wniosku muszą dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez

REKLAMA