aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu Sylwester Baćko - kandydat do Sejmiku - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL Izabela Górecka - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Violetta Majak - materiał sfinansowany przez KW Dialog Dariusz Kurowski - materiał wyborczy KWW Razem KG Aleksandra Krawczyk - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Ewa Kocemba - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Bożena Kończak - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska materiał sfinansowany ze środków KWW Ogniwo Tomasza Kulona materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog Arkadiusz Dybiec - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Andrzej Pawlukiewicz - materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Wyborcze Grzegorz Rozwadowski - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Urszula Machaj - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Joanna Cebula - kandydatka do rady powiatu - materiał sfinansowany przez KWW Nowoczesna Gmina 2023 Franciszek Walka - materiał sfinansowany przez KWW Razem KG Zenon Król - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 19 Tomasz Baćko - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Kamienna GóraXL Sesja Rady Miasta odbędzie się 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Informacja Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze n/t bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej strefy.
5. Wnioski, zapytania i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Miejskiej Kamienna Góra z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 161/19, obr. nr 3).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 47, obr. nr 1).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 406/12-14, obr. nr 6).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2017 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie Sesji.