aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z III i V Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miasta Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwa „Dożywianie w Gminie Miejskiej Kamienna Góra” na lata 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2019”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Miejskiej Kamienna Góra do Euroregionu Nysa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kamiennej Góry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie Sesji.