aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących jej własności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę (dz. nr 235, obr. nr 5).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski.

16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

REKLAMA